Statistieken

Noëmie Vanbecelaere
- Ik heb cijfers gevonden over gewelddaden door de huidige partner en die cijfers zijn onderverdeeld in mannen die het geweld ervaren en vrouwen die het geweld ervaren. Ik heb deze statistiek gevonden op http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/41%20-%20Dark%20number_NL.pdf (op pagina 71-72)

Dagmar Gevaert
-Ik gaf het trefwoord 'partnergeweld' in. Daarbij vond ik heel rap statistieken over de verschillende vormen van partner geweld over 7 jaar lang. Geraadpleegde website: http://partnergeweld-groep7.wdfiles.com/local--files/statistieken/GrafiekSoortPartnergeweld.png

Inke Goffin
-Op de gegeven sites vond ik geen statistieken rond mijn thema partnergeweld. Op google vond ik vrij snel een tekst met cijfers over partnergeweld. Zo vond ik een tekst waar niet alleen de cijfers per soort van partnergeweld in stonden maar ook die van geweld met kinderen of kleinkinderen en met andere familieleden zoals broers, zussen en nonkels.
-RoSa. (2010). Partnergeweld in cijfers. Geraadpleegd op 11 december 2015.

Tom Anthone
-op de linknen van de sites vond ik geen gegevens over familiaal geweld. Door te zoeken naar geweld bij mannen kwam ik op een tabel over geweld bij meerderjarige mannen ten opzichte van hun gehaald diploma. http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/41%20-%20Dark%20number_NL.pdf

Vicky Duytschaever
Ik heb statistieken gevonden rond het aantal geregistreerde criminele feiten van familiaal geweld en hun criminaliteitsgraad, in het Vlaams Gewest. Dit van het jaar 2000 tot en met 2013. Het gaat over het aantal geregistreerde feiten. De werkelijke cijfers liggen nog een stuk hoger. (Niet gemelde feiten, geen pv opgesteld,…)
referentie: Studiedienst van de Vlaamse regering. (2013). Veiligheid en criminaliteit - Familiaal geweld. Geraadpleegd via www.vlaanderen.be

Hanne Degroote
Ik heb een aantal statistieken teruggevonden rond het thema partnergeweld. De statistiek, die ik heb gekozen, toont het aantal geregistreerde gevallen van partnergeweld bij de politie aan in het jaar 2000, 2005 & 2010. Daarbij wordt het aantal geregistreerden per dag in 2010 ook vermeld. Ik raadpleegde deze site: http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/GenderStat_N_Hfdst9-15.pdf (pg. 282)

Chloé Vintevogel
Ik heb potentiële criminaliteitsstatistieken van België gevonden. Deze cijfers geven de situatie van 2000 tot en met 2013. Ze hebben de de cijfers onderverdeeld in lichamelijk geweld, psychisch geweld, seksueel geweld en economisch geweld. Let op, deze cijfers zijn slechts indicatieve cijfers want niet alle slachtoffers doen aangifte.
Dit vond ik op www.vlaanderen.be (potentiële criminaliteitsstatistieen België 2000-2013 pdf-document pag. 13)

Laura-Jo Voet
Ik heb statistieken gevonden over soorten geweld vanaf 2000 tot 2007 bij kinderen, koppels en familie. Dit is een onderzoek van vzw RoSa
De cijfergegevens kunt u vinden op p.4
http://www.rosadoc.be/pdf/factsheets/nr61.pdf

Emilie Leplae
Zoekterm: statistieken familiaal geweld:
http://www.rosadoc.be/pdf/factsheets/nr61.pdf
Het zijn statistieken over intra familiaal geweld. Je kan er de evolutie in aflezen van het jaar 2000 tot 2007. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de vormen: fysiek, seksueel, psychisch en economisch en tussen verschillende soorten relaties: koppel, kinderen en familie. Er is een algemene stijging en er is een grote stijging van partnergeweld in af te lezen.
Zoekterm: cijfers familiaal geweld:
http://www.stade-advies.nl/ufc/file2/stadeadvies_sites/anja/db906a39335d5ea63ba50ec2167c1546/pr/10_Factsheet_Huiselijkgeweld.pdf
Hier bekeek ik een tabel met cijfermateriaal van de geregistreerde incidenten van het jaar 2004 tot 2008. Het wordt procentueel weergegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende vormen van huiselijk geweld: lichamelijk, psychisch, seksueel, belaging en bedreiging. Je ziet verschillende schommelingen in de resultaten. Lichamelijk en psychisch komen wel over de jaren heen het meeste voor.

Alice Bisschop:

Zoekwoord: partnergeweld
Naam van de bron: Vrouwen en mannen in België. Genderstatistieken en indicatoren. Editie 2011.
Bronnenlink: http://statbel.fgov.be/nl/modules/digibib/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/1663_femmes_et_hommes_en_belgique_edition_2011_.jsp
Doel: De bedoeling van deze publicatie is om op een objectieve manier de verschillen tussen vrouwen en mannen voor te stellen, en om zo de maatschappelijke gender(on-)gelijkheid zichtbaar te maken.
Gegevens werden verzameld door: Federale overheidsdiensten

De statistieken zijn verdeeld in verschillende categorieën zoals: bevolking, inkomen en arbeid, armoede, gezondheid, enzoverder, maar ook partnergeweld is een onderdeel hiervan. Ik zal me dan ook focussen op de gegevens uit de onderverdeling partnergeweld, die werden vervolgens ook nog eens onderverdeeld in: partnergeweld, specifieke vormen van geweld tussen ex-partners en andere vormen van gendergerelateerd geweld.
Het registreren van partnergeweld is een manier om zicht te krijgen op de omvang, ook enquêtes geven hiervan een duidelijk beeld. De cijfers zijn afkomstig van de federale politie, de parketten, het registratieproject van de FOD Volksgezondheid bij spoedgevallendiensten en de enquête over partnergeweld van het IGVM.

Kevin Van de Walle
op de site stafbel.fgov.be Ik heb statistieken gevonden over kindergeboortes in kansarmoede gezinnen en het normaal. gezin.http://statbel.fgov.be/nl/modules/digibib/economie/1719_het_kind_in_vlaanderen_2011.jsp

Jolien Huyghebaert
Onder de site van www.statbel.fgov.be is er niets relevants gevonden die past binnen mijn thema.

Op de site Vlaanderen, meer bepaald onder het gedeelte studiedienst Vlaanderen heeft men de statistische bron: Vrind 2015 (=Vlaamse regionale indicatoren). Onder het gedeelte zorg zijn er drie onderdelen die passen binnen het thema, namelijk de Hulplijn Geweld , het CAW en het VK.

De Hulplijn Geweld
Van maart 2012 tot september 2013 waren er 6242 oproepen via telefoon, mail en chat, waarvan 1966(31,5%) over kindermishandeling, bij de hulplijn geweld met vragen van burgers over geweld, misbruik en kindermishandeling. Hulpverleners van CAW en het VK geven info en advies.

CAW
De cliënt die beroep doet op het CAW zich baserend op de gegevens van een elektronisch dossier en éénonthaalcontacten en de bijgehouden gegevens door Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Minderjarigen vinden moeilijk de weg naar het CAW. Volgende cijfers maken het duidelijk in de tabel van de kenmerken cliënteel CAW in 2014: kinderen tussen 0-11 jaar 1,1% en kinderen tussen 12-17 jaar 6,7% tegenover meerderjarigen (leeftijd18-25 jaar: 19,3%; 25-59 jaar 66,7% en mensen ouder dan 60 jaar: 6,1%).

VK
De meldingen betreffende alle mogelijke situaties van kindermishandeling die gebeurden bij VK door zowel deskundigen als burgers in 2014 omvatten 9472 situaties van kindermishandeling. Die spreiding van leeftijd ziet er als volgt uit: 0,4% ongeborenen:14,9 % kinderen onder de 3 jaar:17,7% kinderen tussen 3 jaar en 6 jaar;36,2% kinderen tussen 6jaar en 12 jaar;27,2% tussen 12 jaar en 18 jaar. De opvallendste groep onder de minderjarigen is de kinderen tussen 6 en 12 jaar want één op de drie kinderen heeft te kampen met een vorm van kindermishandeling.

Onder de studiedienst van de Vlaamse Regering via de knop cijfers,vervolgens het beleidsdomein Welzijn en kansarmoede om tenslotte bij het item kindermishandeling te belanden stel ik volgende gegevens vast onder de digitale publicatie ‘gemelde kinderen bij het VK naar aard van de gemelde feiten’, bijgehouden door Kind en Gezin:
De gemelde feiten zijn te ordenen onder drie grote groepen, namelijk seksueel misbruik, lichamelijk misbruik en emotioneel misbruik. Het aantal meldingen, daar vallen alle meldingen onder, ook meldingen met een vermoeden van een concrete situatie van mishandeling of verwaarlozing kent een stijgende tendens:10.633 aangemelde kinderen in 2012 en 10.838 aangemelde kinderen in 2013.

Charlotte Verhaest:
De statistieken die ik terugvind over huiselijk geweld gaan vooral om het soort geweld dat er word gebruikt. Er wordt een onderscheid gemaakt per koppel, familie en kinderen. Je merkt een evolutie over de jaren heen. Ik vond de mijne op Rosadoc. Het is een expertisecentrum, bibliotheek en archief voor gelijke kansen. http://www.rosadoc.be/pdf/factsheets/nr61.pdf

Océane Maerten
http://www.cbs.nl/ = 10 zoekresultaten voor partner abuse
veel informatie gevonden over partnergeweld in ‘vrouwen en mannen in België’.
In het algemeen zijn de betrouwbare statistieken niet gemakkelijk te vinden. De gewone staafgrafieken zijn het meest aanwezig. Tijdens het opzoeken kwam ik wel cijfergegevens tegen. Het ging vooral om beschrijvende statistiek, waarbij de gegevens van een populatie werden beschreven. De gegevens kunnen achteraf verwerkt worden in tabellen, grafieken en figuren. Inductieve statistiek kwam ook aan bod want de steekproef werd veralgemeend.

Ik heb veel statistieken gevonden op www.cbs.nl, een paar maar op www.statbel.fgov.be. Ik heb alle andere site van de Wiki geprobeerd maar ik kwam niets relevants naar boven. Ook begreep ik niet hoe je iets moest zoeken. In de (wetenschappelijke/ formele) kranten vind je vaak grafieken, tabellen met relevante gegevens.
(gebruikte bron: Wit, J. De, (15 mei 2010). 12,5% Belgen slachtoffer van partnergeweld. Gazet Van Antwerpen. Geraadpleegd via http://www.gva.be/.)

Pieters, J., Italiano, P., Offermans, A-M., Hellemans, S. (2010). Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld. Brussel: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Hove, H. Van, Reymenants, G., Bailly N., Decuyper, J., (2011). Vrouwen en mannen in België: Genderstatistieken en genderindicatoren. Tweede editie. Brussel: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. (p. 271-299)
Er komen veel tabellen met percentages. Daarnaast zijn er vele staafdiagrammen, zelden een cirkeldiagram. Zoals de titel het aanduidt gaan de statistieken over de gender, de verschillen tussen man en vrouw.
Voor de vrouwen, in 2001, ligt de levensverwachting zonder ernstige gezondheidsproblemen op 59,5 jaar. De normale levensverwachting ligt op 81,7 jaar.
Bij de mannen, in 2001, ligt het gemiddeld 1,5 jaar lager. De levensverwachting zonder ernstige gezondheidsproblemen op 58 jaar. De normale levensverwachting ligt op 75,4 jaar.
In 2007, merken we een stijging van het levensverwachting in het algemeen bij beide geslachten. Bij de vrouwen is de levensverwachting zonder ernstige ziekten gestegen tot 63,7 jaar en bij de man, net iets minder, tot 63,3 jaar. De normale levensverwachting bij de vrouwen bereikt 82,2 jaar. Bij de mannen is dat toch een paar jaar minder, namelijk 76,7 jaar.
Beide jaren werden in 2009 vergeleken met de resultaten van 2009. Er is een miniem lichte stijging te zien.
Nu even over de aard van het partnergeweld in 2009. In het totaal ervaren 15% van de vrouwen tegen 11% van de mannen partnergeweld in het algemeen.
Als we het van dichter bekijken komt seksueel geweld (al dan niet gepaard met psychologisch of fysiek geweld) het minst voor, met 1% bij vrouwen en geen bij mannen. Wat dan het meest voorkomt is verbaal en psychologisch geweld het vaakst voor: 12% bij vrouwen en 10% bij mannen. Fysiek geweld (al dan niet gepaard met psychologisch of fysiek geweld) komt niet vaak voor: 2% bij vrouwen en slecht 1% bij de mannen.

Babiche Maes:
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/actiedomeinen/geweld/partnergeweld om daar door te klikken naar: http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/41%20-%20Dark%20number_NL.pdf.