Regelgeving En Overheidsdocumenten

Noëmie Vanbecelaere
- Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, opgemaakt in Lanzarote op 25 oktober 2007
- Decreet tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
- Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik
- Wet tijdelijk huisverbod
- Instellingsbesluit Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Dagmar Gevaert
Juridische documenten:

-Decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en het aanhangsel, opgemaakt in Istanboel op 11 mei 2011 en ondertekend in Straatsburg op 11 september 2012 (B.S.17/01/2014) http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Zoekresultaten.aspx
- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 1987 houdende vaststelling van de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van centra voor hulpverlening inzake kindermishandeling
-Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van centra voor hulpverlening inzake kindermishandeling (B.S.15/01/1988)
- Vandeurzen, J. (2011). Omzendbrief betreffende de oprichting van een meldpunt “Misbruik, Geweld en Kindermishandeling”. Brussel: Vlaamse Overheid.
-Decreet tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
- Wet huisverbod
Maatschappelijke context:

-Minister: Liesbeth Homans
-Organisatie: CAW en VK zijn zeer actief.
-Standpunten:
1. gelijkekanseperspectief in alle Vlaamse beleidsdomeinen.
2. ingaan tegen stereotyperende beeldvorming.
3. wegwerken van de bestaande ordeningmechanismen.
4. streven naar een geweldloze samenleving.
-Belangrijk bij zij en ook bij de organisaties is zich inzetten op zorg en preventie.

Inke Goffin

Juridische documenten:
-Decreet van 11 mei 2011 tot het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en het aanhangsel. Belgisch staatsblad 3825.

-Decreet van 7 april 1998 tot het samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg. Belgisch staatsblad 26983.

-Protocol Protocolakkoord van 26 maart 2001 tussen de federale minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijk Kansen, houdende de krachtlijnen van de verdere samenwerking op het grensgebied welzijn-justitie.
(niet gepubliceerd)

-Decreet van 2 maart 1999 tot het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik. Belgisch staatsblad 34022.

-Protocol Protocolakkoord van 6 juni 2008 van de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake slachtofferzorg. Belgisch staatsblad 49404.

Maatschappelijke context:
-"Gender" in de Vlaamse beleidsnota van Liesbeth Homans (2009). Geraadpleegd op 5 december 2015, op http://www.amazone.be/spip.php?article3652&lang=nl
-SOS Geweld, lijd niet langer in stilte (2015). Geraadpleegd op 7 december 2015, op http://www.sterkervlaanderensterkerland.be/artikel/sos-geweld-lijd-niet-langer-in-stilte

Jolien Huyghebaert

-Juridische databank
Ik heb Juriwel: Vlaamse codex geraadpleegd met de zoekterm‘kindermishandeling’ met volgende publicaties als resultaat:
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van centra voor hulpverlening inzake kindermishandeling(25/12/1997).Belgisch Staatsblad, 34795.
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 1987 houdende vaststelling van de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van centra voor hulpverlening inzake kindermishandeling(30/04/1997). Belgisch Staatsblad:10429

-Website van bevoegde overheden
Via google heb ik de site van de Vlaamse overheid, de bevoegde overheid voor mijn thema, gezocht. Ik heb de link ‘Gezin, welzijn en gezondheid’ aangeklikt. Vervolgens heb ik de doelgroep ‘kinderen’ aangeklikt. Het thema’ kindermisbruik en –verdwijningen’ is aangeklikt. Binnen dat thema is een luikje kindermishandeling te vinden. Het centrale meldpunt 1712 kan geraadpleegd worden. Eveneens kan het VK geraadpleegd worden als aanspreekpunt voor situaties waarbij geweld op kinderen voorkomt. Momenteel vind ik niets over regelgeving via de zoekfunctie van de site.

*Eerste relevante regelgeving onder de site Vlaamse overheid.

Hoe gevonden?
Onder publicaties Vlaanderen op de site in de zoekfunctie: zoekterm ‘decreet partnergeweld’ ingetikt onder thema ‘Welzijn, Gezondheid en Gezin’. Ik kreeg acht publicaties waaronder jaarverslagen, wat ik geen regelgeving vind. De enige publicatie onder de acht is het Verdrag: Ik citeer enkele zinnen uit de publicatie om het verband met mijn thema te schetsen: “De Raden gaan akkoord met het voorontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het verdrag is het eerste rechtens bindende instrument dat een wettelijk kader creëert om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen, de slachtoffers ervan te beschermen en de daders te bestraffen. De Raden vragen de Vlaamse Regering om beter de gevolgen voor Vlaanderen van dit verdrag in kaart te brengen en aan te geven hoe dit ten uitvoer zal worden gelegd”.

*Tweede relevante regelgeving

De zoekterm ‘decreet integrale jeugdhulp’ is ingetypt in de zoekfunctie onder publicaties van de Vlaamse overheid.

Die site verwijst naar het volgende adres om meer te weten over het decreet: www.jongerenwelzijn.be/integrale-jeugdhulp

http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp/

Het gaat over het Ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. Het decreet omvat 107 artikels en telt 36 pagina’s.

*Derde relevante regelgeving
Bij het intypen ‘decreet Welzijn, Gezondheid en Gezin’ zijn het allemaal publicaties over adviezen en verslagen. De opdracht vraagt regelgeving.

Maatschappelijke context:
Verantwoordelijke minister en bevoegde departement Jo Vandeurzen, Vlaamse minister, is bevoegd voor kinderen,jongeren,gezin en samenleving in Vlaanderen.

Onder de link bevoegdheden heeft men het item ‘kinderen en jongeren. Eén publicatie valt op onder de vele recente publicaties onder zijn ruime bevoegdheid, namelijk “ Minister Vandeurzen rolt actieplan jeugdhulp uit”(actieplan Met de kracht van de jeugd naar 2020,10 februari 2015). Na het lezen vermeld ik enkele acties die betrekking hebben met mijn thema:er wordt geld (500.000 euro) ter beschikking gesteld voor een positieve heroriëntering, wat 200 extra begeleidingen biedt binnen de jeugdhulp om sneller te kunnen ingrijpen in de gezinnen zodat moeilijke situaties vlugger gedeblokkeerd kunnen worden. Via het actieplan gaat men de komende jaren concrete maatregelen invoeren om de jeugdhulp te versterken. En 3 miljoen euro zal gebruikt worden om rechtstreeks toegankelijke hulp uit te breiden om snel en preventief te kunnen optreden als de hulpvraag zich stelt.

Bij de link ‘wat vind je waar?’krijg je een lijst met beleidsdocumenten. Het decreet Integrale jeugdhulp komt terug aan bod.

Maatschappelijke organisaties:
Kind en Gezin:
Onder jongerenwelzijn, meer bepaald integrale jeugdhulp heb ik één sector van de zes sectoren die deel uitmaken van het jeugdhulpaanbod in Vlaanderen eruit gepikt, namelijk Kind en Gezin.
Het standpunt van Kind en Gezin: blijvende aandacht voor kindermishandeling.
Ik citeer uit hun memorandum(=visietekst):”Doorgedreven preventie houdt ook in dat we gepast inspelen op zorgwekkende situaties. De Vertrouwenscentra Kindermishandeling maakten de voorbije 30 jaar heel wat evoluties door en zijn vandaag gepositioneerd op een heel breed spectrum, met onder andere de uitbouw van een laagdrempelig meldpunt 1712 voor elke burger, taken als gemandateerde voorziening en onderzoeken naar maatschappelijke noodzaak. Het huidige regelgevende en subsidiekader weerspiegelt deze evoluties nog onvoldoende. We zijn er daarom van overtuigd dat er samen met de sector gewerkt zal moeten worden aan een nieuw regelgevend erkennings- en subsidiekader op maat van de nieuwe noden”.

Vzw Beweging tegen geweld:
Via google met de zoekterm ‘organisaties tegen huiselijk geweld in Vlaanderen’ heb ik volgende publicatie aangeklikt:http://www.rosadoc.be/joomla/index.php/kwesties/geweld/partnergeweld. Via een link op die site ben ik terecht gekomen bij ‘Beweging tegen geweld-Vzw Zijn’(http://www.vzwzijn.be/wie-zijn-we). Die organisatie past binnen de sector sociaal-cultureel volwassenwerk. Zij wil initiatieven ontwikkelen binnen Vlaanderen en Brussel die een breed publiek bereikt zoals mensen sensibiliseren via campagnes, acties op poten zetten en netwerkvorming realiseren om op die manier een maatschappelijke verandering te bekomen. Dus eigenlijk wil die organisatie preventief en werkelijk optreden tegen geweld en misbruik binnen iedere vertrouwensrelatie. Zo hoopt men de spiraal van geweld dat van generatie op generatie wordt doorgegeven te doorbreken.

Hanne Degroote
1. Decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en het aanhangsel, opgemaakt in Istanboel op 11 mei 2011 en ondertekend in Straatsburg op 11 september 2012 (B.S.17/01/2014)
2. Omzendbrief betreffende de preventie en aanpak van misbruik en geweld ten aanzien van gebruikers in erkende voorzieningen
3. Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, opgemaakt in Lanzarote op 25 oktober 2007 (B.S.04/03/2010)
4. Decreet houdende de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 8 oktober 1998 tussen de federale staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik (B.S.11/09/1999)
5. Omzendbrief WEL/B.J. 94/7 betreffende de gerechtelijke jeugdbijstand voor minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie (B.S.04/02/1995)

Vicky Duytschaever

-Lijstreferentie: Wet van 9 oktober 2015 tot wijziging van een aantal subsidiebepalingen in de sectorale regelgeving van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de interlandelijke adoptie (16 november 2015). Vlaamse Overheid, 2015-10-09/03. Geraadpleegd via www.ejustice.just.fgov.be
-Lijstreferentie: Wet van 13 december 2013 tot wijziging van artikel 30 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling (06 februari 2014). Vlaamse Overheid, 2013-12-13/22. Geraadpleegd via www.ejustice.just.fgov.be
-Lijstreferentie: Wet van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 458bis teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld ( 01 maart 2013). Justitie, 2012-02-23/08. Geraadpleegd via www.ejustice.just.fgov.be
-Lijstreferentie: Reglement van 15 oktober 2012 van de OBFG waarbij algemeen verbindend wordt verklaard memorandum over slachtofferhulp (27 november 2012). ORDE VAN FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE BALIES, 2012-10-15/04. Geraadpleegd via www.ejustice.just.fgov.be

De verantwoordelijke minister is minister van Justitie Koen Geens.
De Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid doet aan eenvormige en multidisciplinaire strafrechtelijke aanpak en een adequate opvang voor daders en slachtoffers inzake familiaal geweld.
Het beleid bestaat uit het nationaal actieplan partnergeweld (NAP). Dit beleid bestaat sinds 2001. Het meest recente actieplan is deze van het jaar 2008-2009. Deze heeft vier doelstellingen:
-De versterking van de doeltreffendheid en coherentie van de acties door een goede coördinatie van de betrokken instanties en structuren.
-Het duurzaam maken van de bestaande acties en de uitbreiding van de proefprojecten over het hele grondgebied, zowel voor de aanpak van daders als voor de opvang en de ondersteuning van slachtoffers.
-De ontwikkeling van instrumenten voor professionals door het ter beschikking stellen van referentietools, het versterken van de uitwisseling over de praktijken, het voorzien in opleidingen gedurende de volledige loopbaan en eveneens een module van intersectorale opleiding.
-Het sensibiliseren en informeren van het brede publiek met betrekking tot partnergeweld met het oog op de preventie ervan, een betere detectie en het informeren over de bestaande hulpmogelijkheden.

Rekening houdend met het federaal regeerakkoord voorziet het NAP 2008-2009 in een verruiming van het toepassingsveld. Partnergeweld is ongetwijfeld de meest courante vorm van geweld jegens vrouwen, maar ook andere vormen van geweld verdienen aandacht. Daartoe werd er een werkgroep opgericht met het oog op een verruiming van het plan met de gezamenlijke aanpak van gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld en genitale verminking bij vrouwen.
Referentie: Dienst voor het strafrechtelijk beleid. (2015). Intrafamiliaal geweld. Geraadpleegd op 10 december 2015, op http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&lang=nl&id=58

Chloé vintevogel

Wetgeving fysiek en psychisch geweld
Internationaal
VERDRAGEN
• Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, art. 7 + General Comment 20 (1992)
• Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), art. 3
• VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminaties van vrouwen, 18 december 1979 (=Vrouwenverdrag), art. 6
• Kinderrechtenverdrag, 20 november 1989, art. 19
• UN-Declaration on the Elimination of Violence against Women (1993)

WERELDCONFERENTIES

• Verklaring van Wenen (Vienna Declaration), Wereldconferentie over Mensenrechten, 1993, UN Doc. A/Conf. 157/24 (Part I), § 18

Federaal

• Strafwetboek
a) Artikel 372
b) Artikel 373
c) Artikel 374
d) Artikel 376
e) Artikel 377
f) Artikel 378
g) …

Vlaanderen

• Voorzieningen voor slachtoffers

a) Decreet van 16 maart 1998 inzake hulpverlening aan mishandelde kinderen
b) Decreet van 15 december 1998 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 7 april 1998 tussen de Staat en de Vlaamse
Gemeenschap inzake slachtofferzorg

• Voorzieningen voor daders

a) Decreet van 2 maart 1999 houdende goedkeuring van het
samenwerkingsakkoord van 8 oktober 1998 tussen de federale Staat en de
Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders
van seksueel misbruik

Laura-Jo Voet
• Ministerie van Justitie en het College van Procureurs Generaal, 1 maart 2006
• Ministeriële omzendbrief van Minister Vervotte, 7 juli 2006

Emilie Leplae
Juridische documenten
- WET van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld, Belgisch Staatsblad, 15 mei 2011.
- WET van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 458bis teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld, Belgisch Staatsblad, 23 februari 2012.
- DECREET van 29 november 2013 houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en het aanhangsel, Straatsburg, Belgisch Staatsblad, 29 november 2013.
- WET van 24 november 1997 strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan, Belgisch Staatsblad, 6 februari 1998.
- WET van 28 januari 2003 tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek, Belgisch Staatsblad, 12 februari 2003.

Maatschappelijke context
Minister van gelijke kansen: Liesbeth Homans (N-VA)
Beleidsnota gelijke kansen 2014-2019: http://www.gelijkekansen.be/Portals/GelijkeKansen/beleid/BN%20GK%202014-2019.pdf
Strategische doelstelling: Een samenleving waar gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal staan
“De Vlaamse Regering werkt verder aan een geweldloze samenleving. Dit houdt onder meer in dat we een beleid voeren in overleg met andere beleidsniveaus gericht op preventie en bestrijding van alle vormen van geweld en op gepaste nazorg voor slachtoffers van geweld, waaronder intra-familiaal geweld, genitale verminking, seksueel geweld, kinder- en ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, homofoob en transfoob geweld, stalking en mensenhandel.”. (regeerakkoord p. 126, §3)

Tom Anthone

federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu; 29/07/2014; Koninklijk besluit houdende een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de huisartsen in het kader van de uitvoering van het nationale plan 2010-2014 ter bestrijding van intrafamiliaal geweld wetenschappelijk;

federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu; 31/10/2012; Koninklijk besluit houdende een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsen in het kader van de uitvoering van het nationale plan 2010-2014 ter bestrijding van intrafamiliaal geweld te ondersteunen tijdens de periode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012

federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu; 27/08/2013; Koninklijk besluit houdende een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de huisartsen in het kader van de uitvoering van het nationale plan 2010-2014 ter bestrijding van intrafamiliaal geweld wetenschappelijk te ondersteunen tijdens de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013

Omzendbrief Wel/98-08 betreffende het millenniumprobleem in provinciebesturen, intercommunales, gemeente- en OCMW-besturen; 01/12/1998

Verslag aan de Vlaamse Regering; 07/09/2007; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanvulling van de Code voor reclame en sponsoring op radio en televisie met specifieke bepalingen over reclame en sponsoring, gericht op kinderen en jongeren

Alice Bisschop:

Juridische documenten:

1: Protocol tussen de minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn betreffende Kindermishandeling (30 maart 2010). Codex Vlaanderen
2: Decreet 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan jeugd, Belgisch Staatsblad, 12 juni 1991
3: Decreet 7 maart 2008 betreffende de bijzondere jeugdbijstand, Belgisch Staatsblad, 14 april 2008

Maatschappelijke context:

Koen Geens (CD&V) minister van Justitie, herziet de richtlijnen om de aanpak van partnergeweld te versterken.

1) Specifieke regels voor de politie voor de omgang met kinderen in gevallen van huiselijk geweld
2) Proces-verbaal: hoeveel kinderen in het gezin wonen, of ze aanwezig waren toen het geweld zijn voordeed, welk effect het op hen had. Ook als het kind slachtoffer is.
3) Jeugdparket zal kinderen registreren als ‘minderjarige in een verontrustende situatie’ (partnergeweld sneller opsporen)
4) Sjabloon voor aangifte wordt vervangen door een controlelijst om geen enkel aspect van de aangifte over het hoofd te zien. (Misdrijf wordt sneller vastgesteld)
5) Wet op het huisverbod wordt opgenomen in de lijst met voorgestelde maatregelen

Kevin Van de Walle
Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, ondertekend in Istanboel op 11 mei 2011 (1) Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

Decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en het aanhangsel, opgemaakt in Istanboel op 11 mei 2011 en ondertekend in Straatsburg op 11 september 2012 (1) Vlaamse overheid

Océane Maerten
Art. 55quater, § 1 – 3, Wetboek Successie – Waals Gewest, 1 december 2011, vrijstelling of vermindering: daad van geweld.
(http://ccff02.minfin.fgov.be/)

Decreet van 11 mei 2011 tot houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en het aanhangsel (11 september 2012).
(http://codex.vlaanderen.be/)

Besluit nr. 779/2007/EG, Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 tot vaststelling van een specifiek programma ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en ter bescherming van slachtoffers en risicogroepen voor de periode 2007-2013 (het Daphne III-programma) als onderdeel van het algemene programma Grondrechten en justitie (http://eur-lex.europa.eu/)

Nr. R 60, lid 3, §04-01, overmacht en fysiek geweld, Besluit van 25 maart 2002, B.W. 4567.
(http://ccff02.minfin.fgov.be/)

Art. 1, Duitstalige Gemeenschap, 21 juni 2014, Decreet houdende instemming tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld ondertekend in Istanboel op 11 mei 2011, Belgische Staatsblad, 44189
(http://www.ejustice.just.fgov.be/)

Charlotte Verhaest:
-De wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld
-Wet van 20/01/2003 tot toewijzing van de gezinsvorming aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende partner die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek.
-Het verdrag van de raad van Europe inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld huiselijk geweld advies.

Babiche Maes:
- 6 mei 2014 – DECREET inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.
- 13 maart 2014 – DECREET inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.
- 15 mei 2012 – WET betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld.