Organisaties

Dit zijn in alfabetische volgorde de organisaties die we elk in onze eigen bron hebben terug gevonden:

Noëmie Vanbecelaere
- Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
Contactgegevens: In elke regio is er één
Algemene werking: Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies.
Doelgroep: Slachtoffers, daders en omstanders van huiselijk geweld
- Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG)
Contactgegevens: Idem al AMK
Algemene werking: Idem als AMK
Doelgroep: Idem als AMK
- Ggz-instelling
Contactgegevens: Piet Mondriaanplein 25
3812 GZ Amersfoort
Nederland
Tel: (033) 460 89 00
Algemene werking: GGZ Nederland bevordert de goede geestelijke gezondheid(szorg) en komt op voor alle randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om dit te bereiken.
Doelgroep: Iedereen
- Kwaliteitsinstituut voor gezondheidszorg CBO
Contactgegevens: Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
Nederland
Tel: 030 284 39 00
Algemene werking: Het CBO richt zich op de verbetering van de kwaliteit van zorg van medici en andere zorgprofessionals. Daarnaast houdt het CBO zich intensief bezig met de organisatorische aspecten van kwaliteit van zorg.
Doelgroep: Medici en andere zorg-professionals
- Ministerie van Justitie
Contactgegevens: Turfmarkt 147
2511 DJ Den Haag
Nederland
+31 70 370 7911
Algemene werking: Het is verantwoordelijk voor onze rechtsorde. Het ministerie werkt bovendien aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving.
Doelgroep: Iedereen
- UMC St Radboud
Contactgegevens: Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen
Nederland
Tel: (024) 361 11 11
Algemene werking: Het Radboud umc is een universitair medisch centrum. Ze bieden patiënten topklinische en topreferente zorg aan en hebben een belangrijke maatschappelijke taak in het vergroten en verspreiden van kennis en kunde.
Doelgroep: Patiënten
- WHO(World Health Organization)
Contactgegevens: Avenue Appia 20
1211 Geneva 27
Switzerland
Tel: +41 22 791 21 11
Algemene werking: Hun primaire rol om de internationale gezondheid binnen de Verenigde Naties te leiden en te coördineren. Doelgroep: Iedereen

Inke Goffin
-Centre Liégeois d’Etude de l’Opinion van de universiteit Luik
Adres: Boul. du Rectorat 7 (B31 - Boîte 47)
4000 Liège BELGIQUE
Tel.: + 32(0)4 366 30 72
e-mail: eb.ca.glu|niameuqcaJ.craM#eb.ca.glu|niameuqcaJ.craM
Doelgroep:
-alle slachtoffers en na(ast)bestaanden van
misdrijven
-nabestaanden van dodelijke
verkeersongevallen
-nabestaanden van zelfdoding
-slachtoffers van rampen en
getuigen van al deze feiten
Algemene werking:
-Belangenbehartiging
-Dienstverlening
-Werkinhoudelijke ondersteuning
-Experimenteel-Klinische en Gezondheidpsychologie van de Universiteit Gent
Adres: Department of Experimental Clinical and
Health Psychology Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Tel.: 09 264 64 62
Doelgroep: Iedereen
Algemene werking: Studies
-Fédération des Centres de Planning Familial van de Femmes Prévoyantes Socialistes
Adres: Place Saint-Jean, 1-2 - 1000 Bruxelles
Tel.: 02 / 515.04.01
Fax: 02/ 515.18.81
e-mail : eb.costum|spf#eb.costum|spf
Doelgroep: Iedereen
Algemene werking: Campagnes
-Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM)
Adres: Ernest Blerotstraat 1 1070 Brussel
Tel: 02/233 41 75
Fax: 02/233 40 32
e-mail: eb.eigleb.mvgi|wuorvnam.diehkjileg#eb.eigleb.mvgi|wuorvnam.diehkjileg
Doelgroep: Slachtoffers van
geslachtsdiscriminatie
Algemene werking:
-Klachtenbehandeling
-Studies
-Verenigingen steunen
-Provinciale coördinatrices geweld te Antwerpen
Adres: Provincie Antwerpen Desguinlei 100
2018 Antwerpen
e-mail: eb.neprewtnaeicnivorp|groz#eb.neprewtnaeicnivorp|groz
Tel.: 03 240 61 61
Doelgroep: Iedereen
Algemene werking:
-Overleg en samenwerking
-Internationale dag tegen geweld op
vrouwen
-Sensibilisatiecampagne
-Organiseren van vorming
-Financiële steun
-Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
Adres: Diksmuidelaan 36a, 2600 Berchem
Tel.: 03 366 15 40
Fax: 03 385 57 05
Doelgroep: Iedereen
Algemene werking:
-Belangenbehartiging
-Dienstverlening
-Werkinhoudelijke ondersteuning

Chloé Vintevogel
- Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Contactgegevens
Piet Mondriaanplein 25
3812 GZ Amersfoort
Tel.: (033) 460 89 00
! er zijn nog veel andere locaties. Voorbeeld: Kortrijk, Genk, Oostende,…
Algemene werking
Gespecialiseerd
in behandeling van o.a. kinderen die
huiselijk geweld hebben ondergaan
Doelgroep
Mensen met psychische problemen

Hanne Degroote
1. Advies-en Meldpunt Kindermishandeling
Contactgegevens: www.vooreenveiligthuis.nl
Algemene werking: ondersteuning en advies
Doelgroep: jong en oud
2. Jeugdzorg
Contactgegevens: Bel gratis: 0800 900 33 (ma: 9-13u; wo & vr: 13u-18u)
Algemene werking: advies, hulpverlening en/of doorverwijzen
Doelgroep: jongeren
3. Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO (Centraal BegeleidingsOrgaan)
Algemene werking: ondersteuning, begeleiding, verbeteren van de kwaliteit van zorg
4. WHO: World Health Organization
Contactgegevens: Contacting WHO headquarters
World Health Organization
Avenue Appia 20
1211 Geneva 27
Switzerland
Telephone: + 41 22 791 21 11
Algemene werking: voor iedereen een hoog gezondheidspeil geven met een sociaal en economisch productief leven
5. UMC St. Radboud
Contactgegevens: Het algemene telefoonnummer van het Radboudumc is:
(024) 361 11 11.
Algemene werking: ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg
Doelgroep: iedereen

Laura-Jo Voet:
- Centrum Algemeen Welzijnswerk
*Doelgroep: iedereen die met vragen of problemen zit
*Algemene werking: advies,informatie en praktische hulpverlening

  • Adres: Voorstraat 53 8500 Kortrijk

- Jongeren Advies Centrum (JAC)
*Doelgroep: jongeren en hun ouders
*Algemene werking: advies, info en praktische hulpverlening
*Adres: Wandelingstraat 31 8500 Kortrijk
- Kind & Gezin
*Doelgroep: ouders met jonge kinderen, aanstaande ouders
*Algemene werking: controle gezondheid baby's, info geven aan aanstaande ouders, kraambezoeken,…
- Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
*Doelgroep: kwetsbaardere groepen van onze samenleving
*Algemene werking: financiele steun geven aan minderbedeelden

  • Adres: in elke gemeente te vinden

- Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
*Doelgroep: Mensen die werken in de sociale sector

  • Algemene werking: verzamelt,verrijkt en verspreidt kennis, praktijkervaringen, methodieken en beleidsgegevens

*Adres: Diksmuidelaan 36a, 2600 Berchem
- Vertrouwenscentra Kindermishandeling
*Doelgroep: kinderen en jongeren die mishandelt worden
*Algemene werking: meldpunt voor mishandeling
*Adres: Blankenbergse Steenweg 112 - 8000 Brugge

Dagmar Gevaert
-Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
•Het wil kinderen en jongeren als volwaardige partners laten participeren in de uitbouw van onze samenleving.
•We richten ons tot alle kinderen, jongeren en hun begeleiders, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen.
•Dit gebeurt aan de hand van informeren, vormingen, het organiseren van congressen, evenementen en het uitwerken van specifieke projecten.
•Het Kinderrechtenhuis heeft een doorverwijzende functie.
•We noteren binnenkomende vragen en helpen de 'klanten' verder door doorverwijzing naar gespecialiseerde organisaties en instanties.
•Wij ontlenen ook informatie over kinderrechten.

-Steunpunt Algmeen Welzijnswerk
Belangenbehartiging,
Dienstverlening,
Werkinhoudelijke ondersteuning
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie In de sociale kaart werd deze organisatie niet gevonden. Omdat de titel zo specifiek is kon ik meteen de link maken om het op te zoeken in google, zo kwam ik op een site terecht http://www.nvvp.net/home

-CAW CAW Limburg staat open voor mensen met diverse uiteenlopende welzijnsnoden en -vragen. We richten ons in het bijzonder tot mensen die in hun welzijnskansen bedreigd worden ten gevolge van persoonlijke, relationele of maatschappelijke factoren.

-VK
- Gerichte en deskundige hulpverlening aan kinderen en gezinnen in gevallen van kindermishandeling
- Deskundige ondersteuning van hulpverleners die in hun eigen werksituatie met de problematiek van kindermishandeling worden geconfronteerd
- Sensibiliseren en bewustmaken van hulpverleners, onderwijsmiddens en het publiek van de problematiek van kindermishandeling met het oog op een efficiënte detectie.

Kevin Van de Walle
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus - Afdeling Volwassenen
Muurveld38,1730 Asse,België
zorg voor volwassenen (tussen 18 en 60 jaar) met ernstige psychische problemen. ook mensen die van dichtbij betrokken zijn (partner, kinderen, familieleden)

Tom Anthone
-Begeleiding van adolescente plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag Gespecialiseerde screening, individuele en/of groepstherapie, leerprojecten (HCA), gezins- en contextbegeleiding, vorming, coaching. Website voor familie van plegers seksueel grensoverschrijdend gedrag. Elke jongere vanaf twaalf jaar die beschuldigd wordt van, en/of veroordeeld is voor het plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag kan bij ons terecht
-CAW's Verschillende locaties
Algemeen welzijnswerk, persoonlijke en relationele of maatschappelijke problemen, informatie en advies, begeleiding en opvang van specifieke problemen. Voor aparte afdelingen, zie lijst dochterorganisaties
-CO3 lange lozanastraat 223, 2018Antwerpen
ketenaanpak bij familiaal geweld in Antwerpen
commerciële organisaties en NGO’s Verschillende vestigingen
-Integrale Jeugdhulp Meerdere vestigingen
Het decreet Integrale Jeugdhulp verbindt de sectoren uit de jeugdhulpverlening tot een verregaande intersectorale en cliëntgerichte werking. De betrokken sectoren zijn: Kind en Gezin, Agentschap Jongerenwelzijn, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Centrale voor Integrale Gezinszorg, Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Leerlingenbegeleiding en Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Elke regio heeft een Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ). Het IROJ stuurt in de region de uitvoering aan van de doelstellingen. Het decreet Integrale Jeugdhulp verbindt de sectoren uit de jeugdhulpverlening tot een verregaande intersectorale en cliëntgerichte werking. De betrokken sectoren zijn: Kind en Gezin, Agentschap Jongerenwelzijn, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Centrale voor Integrale Gezinszorg, Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Leerlingenbegeleiding en Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Elke regio heeft een Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ). Het IROJ stuurt in de region de uitvoering aan van de doelstellingen.
Integratiediensten Meerdere plaatsen
Het minderhedenbeleid uitvoeren.
-LINK in Limburg Meerdere locaties
De Link is verantwoordelijk voor de opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting.
-Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
Meerdere vestigingen
Belangenbehartiging
Dienstverlening
Werkinhoudelijke ondersteuning

Organisaties uit ''Steeds beter op de kleintjes letten'' door Alice Bisschop:

Blijf Groep

Blijf Groep
Amsterdam
Bedrijfsbureau
Eerste Ringdijkstraat 5
1097 BC Amsterdam
T 020 521 01 50

BJAA, Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

Jeugdbescherming
Regio Amsterdam
Overschiestraat 57
1062 HN Amsterdam
Postbus 69168
1060 CG Amsterdam
T (020) 487 82 22
F (020) 487 82 11
ln.arbj|ofni#ln.arbj|ofni
@iederkindveilig
LinkedIn

Centra voor maatschappelijke dienstverlening

CentraM
Kloveniersburgwal 43
1011 JW Amsterdam
T. 020 - 557 33 33
E. ln.martnec|ofni#ln.martnec|ofni
W. www.centram.nl

GGZ-instellingen

Geestelijke Gezondheidszorg
Piet Mondriaanplein 25
3812 GZ Amersfoort
Tel.: (033) 460 89 00
Fax: (033) 460 89 99

Movisie

Movisie
Catharijnesingel 47, 3511 GC, Utrecht
Postbus 19129, 3501 DC, Utrecht
T 030 789 20 00
E ln.eisivom|ofni#ln.eisivom|ofni
KvK 302 161 39

Emilie Leplae
- Geestelijke gezondheidszorg
Beverlaai 3B
8500 Kortrijk
tel. 056/23 00 23
www.cggml.be
Ze beiden gespecialiseerde, ambulante hulp. Ze begeleiding / behandeling mensen van wiens geestelijke gezondheid ernstig bedreigd en/of verstoord is.
De doelgroepen zijn kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen of aan hun omgeving

Vicky Duytschaever

CAW
Contactgegevens: Koningstraat 32, 8930 Menen
Telefoon 056 51 44 13
Fax 056 51 04 19
Online: www.cawzuidwestvlaanderen.be
Email: eb.nerednaalvtsewdiuzwac|nenem.laahtno#eb.nerednaalvtsewdiuzwac|nenem.laahtno
Werking: Samen met jou willen we je vraag helderder krijgen en je situatie beter begrijpen. Wat heb je nodig? Wie en wat is voor jou belangrijk hierin? We geven je directe hulp: informatie, hulp bij administratie, antwoorden op juridische vragen, tijdelijke opvang. Heb je meer nodig, dan bekijken we wat binnen en buiten het CAW mogelijk is.
Doelgroep: Iedereen met vragen/ problemen rond algemeen welzijn.

Kind en Gezin
Contactgegevens: Kortrijkstraat 39, 8930 Menen,België
Telefoon 078 15 01 00
Online: http://www.kindengezin.be
Email: eb.nizegnednik|ofni#eb.nizegnednik|ofni
Werking: telefonische en persoonlijke permanentie door regioverpleegkundigen in het regiohuis, maken en wijzigen van afspraken voor consultatie of huisbezoeken, informatie en advies rond gezinsplanning, zwangerschap, bevalling en alles wat te maken heeft met de gezondheid (preventieve onderzoeken, opvolgen van de ontwikkeling, inentingen, advies over voeding, veiligheid, slapen, verzorging en ontwikkeling van het jonge kind) hulp en ondersteuning in geval van crisis informatie over kinderopvang informatieavonden voor aanstaande ouders bezoek aan pas bevallen moeders in de kraamkliniek huisbezoeken medisch en verpleegkundig consult (preventief onderzoek van het kind, opvolging van de ontwikkeling van het kind, inentingen, adviezen over voeding, verzorging, veiligheid, opvoeding, slapen… en opvoedingsondersteuning)
Doelgroep: Iedereen met of uit een gezin.

Steunpunt algemeen welzijnswerk
Contactgegevens: Diksmuidelaan 36, 2600 Berchem,België
Telefoon 033661540
Fax 033855705
Online: www.steunpunt.be
Email: eb.tnupnuets|ofni#eb.tnupnuets|ofni
Werking: Belangenbehartiging, Dienstverlening, Werkinhoudelijke ondersteuning
Doelgroep: Sociaal werkers

Vertrouwenscentrum kindermishandeling Brussel
Contactgegevens: Sainctelettesquare 17,1000 Brussel,België
Telefoon 02/477.60.60
Fax 02/477.87.50
Online http://www.kindinnood.be
Email eb.lessurbzu|doonnidnik#eb.lessurbzu|doonnidnik
Werking: Gerichte en deskundige hulpverlening aan kinderen en gezinnen in gevallen van kindermishandeling.
Deskundige ondersteuning van hulpverleners die in hun eigen werksituatie met de problematiek van kindermishandeling worden geconfronteerd.
Sensibiliseren en bewustmaken van hulpverleners, onderwijsmiddens en het publiek van de problematiek van kindermishandeling met het oog op een efficiënte detectie.
Doelgroep: kinderen,gezinnen,hulp-verleners.

VZW Zijn In Beweging tegen Geweld Zijn
Contactgegevens: Middaglijnstraat 10 1210 Brussel
T : 02 229 38 70
eb.njizwzv|ekeim#eb.njizwzv|ekeim
Werking: acties en campagnes, beleidsbeïnvloeding ,vormingen en studiedagen, rond geweld. Dit om geweld uit de taboesfeer te halen.
Doelgroep: Iedereen die in aanraking komt met geweld.

Jolien Huyghebaert

Naam van de organisatie:
CAW = Centrum Algemeen Welzijn
Bijvoorbeeld: CAW Zuid-West-Vlaanderen

De contactgegevens:
Adres: Voorstraat 53 855 Kortrijk
Telefoon: 056/ 53 21 51
Fax: 056/ 31 54 56
Online: http://www.cawzuidwestvlaanderen.be
Email: eb.nerednaalvtsewdiuzwac|kjirtrok.laahtno#eb.nerednaalvtsewdiuzwac|kjirtrok.laahtno

De algemene werking:
Het CAW is vlot bereikbaar, er zijn geen wachtlijsten en de eerste hulp is gratis. Men kan gewoon langslopen tijdens de openingsuren. Een afspraak maken hoeft niet, maar kan. Men kan ook e-mailen, bellen of chatten met een hulpverlener.
" De vragen die mensen stellen, zijn voor het CAW de eerste zorg "
De hulpverlening is vertrouwelijk en vrijwillig. De CAW-hulpverleners ondersteunen in de eerste plaats de mogelijkheden die mensen zélf hebben: welke oplossingen kunnen mensen zelf vinden met de steun van hun omgevingsnetwerk? Hulpverleners kunnen ook de weg wijzen naar andere diensten of bemiddelen naar instanties die de sociale rechten kunnen verzekeren. Het CAW komt zo op voor een versterkt welzijn, voor mensen, hun omgeving en de bredere samenleving. Het CAW streeft ernaar op deze manier mensen sterker te maken.

De doelgroep:
Een CAW (=Centrum Algemeen Welzijnswerk) biedt deskundige hulpverlening aan mensen met vragen en problemen.

Naam van de organisatie:
Kinderrechtencommissariaat

De contactgegevens:
Adres: Kinderrechtencommissariaat
Leuwenseweg 86 1000 Brussel
Telefoon: 02 5529800
Fax: 02 5529801
Online: http://www.kinderrechtencommissariaat.be
Email: eb.tnemelrapsmaalv|nethcerrednik#eb.tnemelrapsmaalv|nethcerrednik

Er is een lokaal spreekuur mogelijk te Gent.
Botermarkt 17 9000 Gent
Telefoon:0800 20 808
Email:eb.nethcerrednik|njilnethcalk#eb.nethcerrednik|njilnethcalk
Online: http://www.kinderrechten.be

De algemene werking:
Via de klachtenlijn en de ombudsdienst van het kinderrechtencommissariaat onderzoekt en behandelt het kinderrechtencommisariaat klachten over schendingen van kinderrechten. Het kinderrechtencommisariaat sensibiliseert het grote publiek over kinderrechten. Het adviseert de Vlaamse overheid en in het bijzonder het Vlaams parlement. Het formuleert waar nodig voorstellen en aanbevelingen over nieuwe wetgevingsinitiatieven die van belang zijn voor minderjarigen of over bestaande regelgeving of praktijken die indruisen tegen kinderrechten.
De ombudsdienst staat in voor de behandeling van vragen, klachten en suggesties rond kinderrechten
Er wordt informatie gegeven aan het grote publiek. Eveneens wordt het grote publiek gesensibiliseerd over kinderrechten. Via onderzoek worden gegevens ingezameld over de leefwereld van kinderen en jongeren. Er wordt advies gegeven over nieuwe wetgevingsinitiatieven die van belang kunnen zijn voor minderjarigen.

De doelgroep:
Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen er terecht.

Naam van de organisatie:
VK = Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Bijvoorbeeld: Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen - Regiohuis Kortrijk

De contactgegevens:
Adres: Doorniksewijk 80 8500 Kortrijk
Telefoon: 0800 970 79 of 050 34 57 57
Fax: 050 33 37 08
Online: http://www.kindermishandeling.be
Email: eb.lvwmurtnecsnewuortrev|ofni#eb.lvwmurtnecsnewuortrev|ofni

De algemene werking:
Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing en seksueel misbruik, waar een multi-disciplinair team instaat voor hulpverlening binnen het niet-justitiële kader.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling heeft volgende opdrachten:
o het geeft advies;
o het coördineert de hulpverlening;
o het ondersteunt hulpverleners;
o het staat in voor diagnostiek en hulpverlening (afhankelijk van de situatie kan de hulpverlening het volgende omvatten: zelf doen, laten uitvoeren door anderen of samen doen met anderen);
o het geeft de eigen deskundigheid door via sensibiliserings- en vormingsactiviteiten en het signaleert knelpunten in de hulpverlening bij kindermishandeling aan de bevoegde overheid.
De belangrijkste maatschappelijke functie van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling bestaat erin een ankerpunt te zijn bij een vermoeden van kindermishandeling. Het fundamenteel vertrouwelijk karakter van de hulpverlening belet niet dat het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling zijn verantwoordelijkheid opneemt wanneer de hulpverlening binnen het niet-justitiële kader niet mogelijk is en wanneer de fysische of psychische integriteit van het kind in gevaar blijft lopen.

De doelgroep:
Kinderen waarvan een vermoeden is van kindermishandeling, -verwaarlozing en seksueel misbruik.

Naam van de organisatie:
Vluchthuizen
Een voorbeeld: CAW Centraal-West-Vlaanderen - Vluchthuis – Roeselare

De contactgegevens:
Adres:Koornstraat 4 8800 Roeselare
Telefoon: 070 22 01 11
Online: http://www.cawcentraalwestvlaanderen.be

De algemene werking:
Het vluchthuis, te vinden op een anoniem adres, biedt opvang en ondersteuning aan vrouwen (en hun kinderen) die slachtoffer zijn van partnergeweld. Vluchthuizen zijn anonieme rijhuizen waarvan alleen het telefoonnummer publiek is, het adres is geheim. Vluchthuizen vangen alleen mishandelde vrouwen op. Ze mogen hun kleine kinderen meebrengen. De plaatsen zijn erg beperkt, daarom gebeurt een opname via de politie. De partner krijgt van de politie te horen dat zijn vrouw in een vluchthuis werd opgenomen.

De doelgroep:
Vrouwen (en hun kinderen) die slachtoffer zijn van partnergeweld.

Naam van de organisatie:
Burgerlijke jeugdrechtbanken
(Die instantie valt niet onder de zoeksite ‘sociale kaart’.
Dus heb ik gezocht via de zoekmachine Google en is ook uit het vak recht te halen.

De algemene werking:
De jeugdrechtbank is in België een speciale kamer van de rechtbank van eerste aanleg, gericht op jongeren, meestal tot hun 18de verjaardag.
Die doelgroep kan voor de jeugdrechter komen of naar de jeugdrechter gaan als:
o er sprake is van strafbare feiten, bijvoorbeeld dealen van drugs of diefstal ("als misdrijf omschreven feiten" - MOF);
o ze in een moeilijke situatie verkeren en er hulp voor de jongere of de ouder(s) noodzakelijk is (problematische opvoedingssituatie - POS);
o de ouders niet voldoen aan hun onderhoudsplicht;
o er sprake is van mishandeling, misbruik of verwaarlozing door de ouders.

De doelgroep:
Gericht op jongeren, meestal tot hun 18de verjaardag.

Océane Maerten

Amerikaanse National Longitudinal Survey of Youth (1972):
• Project dat het leven van een steekproef van Amerikaanse jongeren geboren tussen 1957-1964 volgt. De respondenten zijn dus rond 14-22 jaar.
• Washington, DC 20212
• TEL: 1 (202) 691-7410
• De National Longitudinal Surveys (NLS) zijn een reeks enquêtes ontworpen om informatie te verzamelen op de arbeidsmarkt activiteiten en andere belangrijke gebeurtenissen in het leven van de verschillende groepen van mannen en vrouwen.
Voor meer dan 4 decennia hebben NLS gegevens gediend als een belangrijk instrument voor economen, sociologen en andere onderzoekers.
• Site: https://www.nlsinfo.org

Amerikaanse ‘National Family Violence Survey’ (1975):
• Met hulp van de Family Research Laboratory van de Universiteit van New Hampshire.
o Durham, New Hampshire 03824
o TEL: (603) 862-1234
• Onderzoeken naar conflicten en het geweld in het gezin. Er worden interviews afgenomen bij huishoudens door middel van een nationale steekproef techniek.
• Het onderzoek is bedoeld om te laten zien dat fysiek geweld tussen de familieleden vaker aanbod komt dan gedacht.
• De onderzoekers: Murray A. Straus & Richard J. Gelles
• Site: http://www.socio.com/ & http://www.unh.edu/

Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s):
• Doelgroep: voor iedereen: allochtonen, autochtonen, slachtoffers, plegers, omstanders, familie, buren, professionals… van 16 tot 80 jaar
• Doel: Biedt hulp, informatie of advies over huiselijk geweld.
• Waar: Eindhoven/ De Kempen
o Bereikbaar 24h/24h
o TEL: 0900-1262626
o Gevonden op: http://www.digitale-sociale-kaart.nl/
• Waar: Amsterdam
o Bereikbaar 5 dagen/week van 9h tot 17h30 (=> in instelling)
o Telefonisch 7d/24h, TEL: 020 6116022
o Site: www.shg-amsterdam.nl/

Bureau Jeugdzorg:
• Dit is een Nederlandse zorginstelling voor de jeugd. Zij verenigen alle organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
• Leden: ca. 50 organisaties voor jeugd & opvoedhulp…
• Doel: Kinderen en opvoeders met opvoed- en opgroeiproblemen worden integraal begeleid totdat maximaal haalbare participatie in de maatschappij bereikt is op basis van één kind, één gezin, één plan.
• Doelgroep: iedereen, vooral jongeren en hun ouders, begeleiders, … iedereen met vragen.

Babiche Maes:
De Keerkring:
gezinstherapie, behandeling van gezinnen met ernstige problemen.

Movisie:
kennisinstituut en adviesbureau

Charlotte Verhaest:
Centrum voor jeugd en gezin.
voor ouders en opvoeders
24 uur per dag, 7/7 het gratis nummer bellen: 08008505050
Of door middel van het contactformulier via de site

Anouska Machtelinckx
de forensische psychiatrie: voor slachtoffers en daders
de verslavingszorg (het VAD): voor slachtoffers en daders
ggz-Westelijk Noord Brabant: Mensen met psychiatrische stoonissen
regionale Meldpunten huiselijk geweld: voor slachtoffers en daders en omstanders

Hanne Degroote
1. Advies-en Meldpunt Kindermishandeling
Contactgegevens: www.vooreenveiligthuis.nl
Algemene werking: ondersteuning en advies
Doelgroep: jong en oud
2. Jeugdzorg
Contactgegevens: Bel gratis: 0800 900 33 (ma: 9-13u; wo & vr: 13u-18u)
Algemene werking: advies, hulpverlening en/of doorverwijzen
Doelgroep: jongeren
3. Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO (Centraal BegeleidingsOrgaan)
Algemene werking: ondersteuning, begeleiding, verbeteren van de kwaliteit van zorg
4. WHO: World Health Organization
Contactgegevens: Contacting WHO headquarters
World Health Organization
Avenue Appia 20
1211 Geneva 27
Switzerland
Telephone: + 41 22 791 21 11
Algemene werking: voor iedereen een hoog gezondheidspeil geven met een sociaal en economisch productief leven
5. UMC St. Radboud
Contactgegevens: Het algemene telefoonnummer van het Radboudumc is:
(024) 361 11 11.
Algemene werking: ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg
Doelgroep: iedereen